آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 85 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -61 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 2 روز مانده
سه‌شنبه 21 بهمن 1399
گزارش شماره 1 دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران
روند برگزاری کنفرانس دوازدهم اقتصادکشاورزی ایران (انتخاب دانشگاه میزبان و دانشگاه‎های همکار)
با توجه به تغییر در محتوای اساسنامههای انجمنهای علمی و تصویب آن در مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ در کرج، قرار شد دوره مسئولیت هیئتمدیره سه‌ساله باشد و به تبعیت از این تغییر، کنفرانسهای دوسالانه نیز به سهسالانه تغییر یافت. با توجه به اهمیت برگزاری کنفرانس دوازدهم اقتصادکشاورزی، از تیرماه سال ۱۳۹۹ با تصویب هیئتمدیره انجمن فراخوان برگزاری کنفرانس برای گروههای اقتصادکشاورزی با ذکر این نکته که گروههای اقتصادکشاورزی دارای تمایل و ظرفیتهای لازم برای برگزاری کنفرانس، اعلام آمادگی داشته باشند (با اولویت دانشگاههایی که تاکنون میزبان کنفرانس نبودهاند). در نتیجه این فراخوان، شش دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه کردستان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خوزستان برای میزبانی اعلام آمادگی کردند. از این دانشگاهها، گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تنها به‌شرط برگزاری حضوری، اعلام میزبانیکرد که با توجه به مصوبه هیئت‌مدیره انجمن مبنی بر برگزاری کنفرانس دوازدهم در شرایط کرونایی به‌صورت مجازی، از فرایند بررسی میزبانی حذف شد.
نظر به تعدد دانشگاهها برای برگزاری کنفرانس و با توجه به پیشنهاد دانشگاه شیراز مبنی بر برگزاری جمعی کنفرانس دوازدهم توسط گروههای اقتصادکشاورزی، با تغییراتی در الگوی پیشنهادی دانشگاه شیراز، مصوب شد دانشگاه کردستان که تاکنون میزبان کنفرانس اقتصادکشاورزی نبوده، بهعنوان میزبان اصلی کنفرانس و چهار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خوزستان بهعنوان دانشگاههای همکار، بهصورت جمعی کنفرانس دوازدهم اقتصادکشاورزی را مدیریت نمایند. با این مصوبه عملاً کنفرانس دوازدهم وارد فاز جدیدی از مشارکت ۵ دانشگاه و انجمن اقتصاد کشاورزی ایران شد که خود به هماهنگیهای جدی و ارائه الگوی مفهومی از کارکردها، نحوه مدیریت محورهای کنفرانس و تعاملات بین گروههای اقتصادکشاورزی در این ۵ دانشگاه داشت.