آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 85 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -61 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 2 روز مانده
سه‌شنبه 21 بهمن 1399
گزارش شماره 2 دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران
روند برگزاری کنفرانس دوازدهم اقتصادکشاورزی ایران (انتخاب موضوع و محورهای کنفرانس)
هم‎ زمان با فراخوان میزبانی کنفرانس، سلسله‎ نشست ‎هایی در سطح هیئت‎ مدیره انجمن اقتصادکشاورزی برای تعیین موضوع کنفرانس، محورهای اصلی و زیرمحورها در هر هفته تشکیل و بعد از برگزاری حدود ۱۲ جلسه، بر اساس مسئله‎ ها و چالش‎ های موجود در سطح بخش کشاورزی، نسخه اولیه آن تهیه و طی نام ه‎ای به‎ منظور دریافت نقطه ‎نظرات و پیشنهادهای تکمیلی و اصلاحی همکاران گروه‎ های اقتصادکشاورزی، برای مدیران گروه ‎ها ارسال شد که در این فرایند تعدادی از گروه ‎ها نقطه ‎نظرات خود را به ‎صورت مکتوب ارسال و در جلسات هیئت‎ مدیره طرح و در نهایت برخی از آن‎ها که سازگار با موضوع و محورهای کنفرانس بود، لحاظ شد. به دنبال این فرایند، جلسه مشترکی با حضور مدیران گروه‎ های اقتصادکشاورزی و با شرکت مدیران گروه ‎های اقتصاد کشاورزی دانشگاه ‎های میزبان و همکار تشکیل و در نهایت پس از مشورت، "‎تحول در سیاست‎ ها و مدیریت کشاورزی ایران" به ‎عنوان موضوع کنفرانس و تحول در "‎سیاست‎ ها و برنامه‎‎ های توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط ‌زیست، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست‎ ها،‎ ساختارها و مدیریت کشاورزی"‎ و "کرونا و اقتصادکشاورزی" به‎ عنوان شش محور اصلی و نیز تعدادی زیر محور برای هر یک از محورهای کلیدی مورد تصویب قرار گرفت تا شرایط برای گام بعدی کنفرانس یعنی طراحی لوگو و پوستر کنفرانس به‎ منظور انجام فراخوان عمومی و تبلیغات محیطی در فضای مجازی فراهم شود.