آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 85 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -61 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 2 روز مانده
سه‌شنبه 21 بهمن 1399
گزارش شماره 3 دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران
روند برگزاری کنفرانس دوازدهم اقتصادکشاورزی ایران (جدول زمان‎بندی کنفرانس)
به دنبال نهاییسازی موضوع و محورهای کنفرانس و تصویب در جلسه مشترک هیئتمدیره انجمن اقتصادکشاورزی ایران، مدیران گروهها، دانشگاه میزبان و دانشگاههای همکار، جدول زمانبندی کنفرانس در دستور کار قرار گرفت تا برگزاری کنفرانس دوازدهم اقتصادکشاورزی در چارچوب و مدار آن حرکت خود را داشته باشد. همچنین با برنامهریزیهای لازم بهمنظور جلوگیری از اخلالهای احتمالی، امور اجرایی و علمی کنفرانس با روانی لازم پیگیری شود تا در شرایط کرونایی مشارکت حداکثری جامعه اقتصاددانان کشاورزی در کنفرانس دوازدهم به شکل مطلوب اتفاق بیفتد. با توجه به این مهم و با توجه به معیار مشارکت حداکثری، پذیرش و ارزیابی دقیق مقالهها، زمانبندی زیر در جلسه هیئت مدیره انجمن اقتصادکشاورزی مورد تصویب قرار گرفت تا مبنای حرکت دبیرخانه علمی و اجرایی کنفرانس دوازدهم باشد.
 
فراخوان کنفرانس۱۰ آبان
دریافت چکیده مقالههاتا ۳۰آذر
اعلام نتایج ارزیابی چکیده مقالهها۲۵ دی
دریافت اصل مقالههاتا ۲۰ اسفند
اعلام نتایج ارزیابی اصل مقالهها۲۰ فروردین
برگزاری کنفرانس۱۱ و ۱۲ خرداد