آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 49 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -97 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -24 روز مانده
پنجشنبه 21 اسفند 1399
تمدید مهلت ارسال مقاله
نظر به درخواست مکرر پژوهشگران، به استحضار می رساند مهلت ارسال مقالات به دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی برای آخرین بار تا 30 اسفند 1399 تمدید شد.