آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 249 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -45 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 107 روز مانده
کمیته علمی
دکتر جمال سلیمی - دبیر علمی همایش
دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی

دکتر جعفر توفیقی
دکتری مهندسی شیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی

دکتر مقصود فراستخواه
دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش ‌عالی
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
صفحه شخصی

دکتر عباس بازرگان
دکتری روش‌های تحقیق و آمار (تحقیقات آموزشی)
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
صفحه شخصی

دکتر رضا منیعی
دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
صفحه شخصی

دکتر رضا محمدی
دکتری مدیریت آموزش عالی
عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور
صفحه شخصی

نسرین نورشاهی
دکتری مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
صفحه شخصی

دکتر ابراهیم صالحی عمران
دکتری علوم تربیتی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی
عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
صفحه شخصی

دکتر محمدرضا آهنچیان
دکتری مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
صفحه شخصی

دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم
دکتری مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
صفحه شخصی

دکتر نعمت‌اله عزیزی
دکتری برنامه‌ریزی آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی

دکتر یداله مهرعلیزاده
دکتری مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
صفحه شخصی

دکتر سعدان زکائی
دکتری مهندسی برق
عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر
صفحه شخصی

دکتر غلامعلی منتظر
دکتری مهندسی برق
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی

دکتر جواد حاتمی
دکتری برنامه‌ریزی درسی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی

دکتر ابراهیم خدایی
دکتری آمار کاربردی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
صفحه شخصی

دکتر غلامرضا یادگارزاده
دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
صفحه شخصی

دکتر محمدعلی زلفی‌گل
دکتری شیمی آلی
عضو هیأت علمی دانشگاه همدان
صفحه شخصی

دکتر عبدالکریم شادمهر
دکتری آمار
عضو هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور
صفحه شخصی

دکتر سعید سمنانیان
دکتری فیزیولوژی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی

دکتر رضا کچوئیان جوادی
دکتری مدیریت اقتصاد و مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران
صفحه شخصی

دکتر غلامرضا شمس مورکانی
دکتری مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
صفحه شخصی

دکتر محسن محمدزاده دارودی
دکتری ریاضیات
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی

دکتر رضا ماحوزی
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف
صفحه شخصی

دکتر محمود مهرمحمدی
دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
صفحه شخصی

دکتر علی موسوی
دکتری
مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور
صفحه شخصی

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین