آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 249 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -45 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 107 روز مانده
کمیته راهبردی
دکتر رحمت صادقی – رئیس همایش
دکتری شیمی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر کیومرث کرمی
دکتری فیزیک
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر محمد رزاقی
دکتری برق
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر عباس بازرگان
دکتری روش‌های تحقیق و آمار (تحقیقات آموزشی)
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
صفحه شخصی
دکتر خالد احمدزاده
دکتری اقتصاد
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر جمال سلیمی
دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی درسی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر ناصر شیربگی
دکتری علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر نسرین نورشاهی
دکتری مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
صفحه شخصی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین