آخرین مهلت ثبت نام: 31 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 04 و 05 خرداد 1396
برگزار کنندگان: دانشکده علوم پایه و مهندسی بیجار
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2472 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
محورها
The Drying Process of Colloidal Drops
The drying process of drying drops is a very complex phenomenon, involving many interesting features. We have investigated two types of bio-colloids: E-coli bacteria in water, and blood. In the first system, we have a dilute suspension and we have studied the dynamics of accumulation of colloidal particles at the contact line. In the second system, which is a dense and complex colloid, we have studied the drying patterns and tried to relate them to physical and biological parameters of the blood.
رخدادهای نادر در فیزیک دستگاههای بس ذره ای
رﺧﺪادﻫﺎی ﻧﺎدر در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺲ ذره ای ﺗﻌﺎدﻟﯽ و دور از ﺗﻌﺎدل در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺤﻮل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﺧﺪادﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺲ ذره ای و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺬﯾﺮﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ذرات در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮف، ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎی ﻧﺎدر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪﻣﻪ ای در ﻣﻮرد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮف و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮف ﺷﺮﻃﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .آﻧﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد رﺧﺪادﻫﺎی ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺎرﮐﻮف ﻏﯿﺮ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎدر را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
Stochastic dynamics and Brownian motion
We provide insights into energetics of a Brownian oscillator in contact with a heat bath and driven by an external unbiased time-periodic force that takes the system out of thermodynamic equilibrium. Solving the corresponding Langevin equation, we compute average kinetic and potential energies in the long-time stationary state. We also derive the energy balance equation and study the energy flow in the system. In particular, we identify the energy delivered by the external force, the energy dissipated by a thermal bath and the energy provided by thermal equilibrium fluctuations. Next, by determining time scales in the system, we analyze the strong damping regime and discuss the problem of overdamped dynamics when inertial effects can be neglected.
اولین گارگاه آشنایی با دینامیک کوانتومی سیستم های باز و نیروهای افت وخیزی
امروزه به لطف تکنولوژی به خصوص شبکه اینترنت ثبت اطلاعات در حجم بالا امکان پذیر شده است و حجم این اطلاعات ثبت شده با سرعت بالا در حال رشد است. سوالی که مطرح می شود این است که ارزش این اطلاعات کجاست؟ شاید امروزه موفقیت بیشتر شرکتهای بزرگ و معماری دنیای فردا مدیون این داده ها باشد. اما از منظر دیگر فصل جدیدی در نگرش علمی پدید آمده و راهی مستقیم به درک پدیده های طبیعی و انسانی گشوده شده است. در این کارگاه راز این داده های بزرگ را به تصویر می کشیم.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین