آخرین مهلت ثبت نام: 10 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1398
تاریخ برگزاری: 10 و 11 مهر 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه رازی، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 131 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -153 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 105 روز مانده
کمیته دائمی
 نام و نام خانوادگی
سمت
 دکتر پرویز کفچه
رئیس کنفرانس
 دکتر آرمان احمدی زاد
دبیر علمی کنفرانس
 دکتر خبات نسائی
دبیر اجرایی کنفرانس
 علیرضا پورحیدری
سرپرست تیم علمی/دانشجویی کنفرانس
 محسن ابراهیم زاده
سرپرست تیم اجرایی/دانشجویی کنفرانس
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین