آخرین مهلت ثبت نام: 16 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -587 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -809 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -605 روز مانده
محورها
مطالعات جغرافیایی ناحیه غرب و شمالغرب ایران
مخاطرات ژئومورفولوژی و زمین شناسی
مخاطرات هیدرولوژیکی
فناوریهای نوین(RS وGIS ) در مدیریت مخاطرات محیطی
مخاطرات انسانی
مخاطرات زیست محیطی
مخاطرات جوی و آب و هوایی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین