آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 249 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 14 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 153 روز مانده
محورها
سامانه های سطوح آبگیر و مدیریت جامع حوضه های آبخیز
سامانه های سنتی و نوین استحصال آب باران
کاربرد سامانه های سطوح آبگیر باران در پایداری اکوسیستم ها
جایگاه استفاده از آب باران در همبست آب-انرژی-غذا
روش های استحصال و بهره برداری از آب باران برای آبیاری تکمیلی و سیلابی
اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استحصال آب باران و نقش مشارکت های مردمی
استحصال آب باران، تغییر اقلیم و وقایع حدی
طرح های تلفیقی استحصال آب باران با سایر روش های معمول تامین آب
نقش سطوح آبگیر باران در تعادل بخشی آبخوان ها، بهبود کیفیت و مدیریت منابع آب
کاربرد های مدل های ریاضی و تجربی در استحصال آب باران
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین