آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1053 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1249 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1096 روز مانده
سخنرانان مدعو

 
 سخنرانان عمومی:
 
 نام و نام خانوادگی دانشگاه متن چکیده
 دکتر اسماعیل بابلیان  دانشگاه خوارزمیدریافت چکیده
  
 سخنرانان تخصصي :
 
 نام و نام خانوادگی دانشگاه متن چکیده
 Professor John C. Butcher University of Auckland  Abstract
 University of Western Ontario
 دکتر مصطفی شمسی          دانشگاه صنعتی امیر کبیر دریافت چکیده
 
دکتر جلیل رشیدی نیا
 دانشگاه علم وصنعت ایران دریافت چکیده
 دکتر نظام الدین مهدوی امیری  دانشگاه صنعتی شریف دریافت چکیده

 سخنرانان کارگاهها:
 
 
 نام و نام خانوادگی دانشگاه متن چکیده
Dr Ali AbdiUnivesity of Tabriz
Abstract
دکتر داوود میرزایی دانشگاه اصفهان 
   
 
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین