آخرین مهلت ثبت نام: 18 اردیبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 فروردین 1399
تاریخ برگزاری: 07 و 08 خرداد 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 48 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -109 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -6 روز مانده