آخرین مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 بهمن 1399
تاریخ برگزاری: 17 تا 20 فروردین 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 77 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -119 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 روز مانده