آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 18 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 05 و 06 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان- گروه جامعه شناسی
حامیان: استانداری کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، نیروی انتظامی استان کردستان، سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان، مرزبانی کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، پژوهشکده کردستان شناسی، شورای اسلامی شهر سنندج
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2225 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2318 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2243 روز مانده
محورها
مرز و نهاد های اجتماعی
- وضعیت آموزش در جوامع مرزی - مرز و تحول ساختار خانواده - بازنمایی مرز در رسانه های همگانی - مرز و تغییرات جمعیتی - مهاجرت و پایداری جمعیت در مناطق مرزی
جوامع محلی و سیاست های توسعه
- برنامه های توسعه و مناطق مرزی - مناطق مرزی و دوئالیسمِ سرمایه گذاری/امنیت - حکمرانی و مدیریت جوامع محلی - ابعاد حقوقی زندگی مرزنشینی - چالش های نهادهای انتظامی، مسائل مرزنشینان و حکمرانی
تجربه ی زیسته ی مرزنشینی
- هویت و زندگی مرزی - مرز و تغییرات سبک زندگی - معیشت مرزی و دگردیسی مناسبات اجتماعی - مرز و برساخت «کولبری»: کولبران، فرودستانِ مناطق مرزی - مرز و گروه های اجتماعی (جوانان، زنان، کودکان، سالخورگان و غیره)
مطالعات مرز: ابعاد مفهومی و نظری
- تاریخ و سیاست های تولید مرز - مرز و نظریه ی اجتماعی - مرز و مطالعات فرهنگی - مرز و مطالعات پسااستعماری - مرز و مرزبانی، ادیان و قرابت های فرهنگی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین