آخرین مهلت ثبت نام: 31 شهریور 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 25 و 26 آبان 1401
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 139 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 23 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 115 روز مانده
محورها
1) نقش ورزش در سلامت و بهبود کیفیت زندگی تمامی اقشار جامعه
The role of sports in health and improving the quality of life of all sections of society
1-1. فعالیت بدنی در بهبود بیماری ها، سالمندی و سازگاری های فیزیولوژیکی
Physical activity in the improvement of diseases, aging and physiological adaptations 2-1. نقش فناوری ها و بیومکانیک ورزشی برای ورزشکاران و افراد با نیازهای خاص
The role of sports technology and biomechanics for athletes and people with disabilities
3-1. نقش برندسازی، بازاریابی و توریسم ورزشی در ایجاد اشتغال پایدار
The role of branding, marketing and sport tourism in creating sustainable employment
1-4. توسعه و پیشرفت ورزش بانوان و مبارزه با تبعیض جنسیتی در ورزش
Development of women's sports and combating gender discrimination in sports
5-1. اهمیت برنامه های رشد حرکتی در سلامت کودکان نرمال و کودکان دارای اختلالات رشدی
The importance of movement development programs in the health of normal children and children with developmental disorders
6-1. توسعه ورزش دانش آموزی با تاکید بر اهمیت سواد حرکتی
Development of student sports by emphasizing the importance of motor literacy
7-1. رویکردهای نوین در پیشگیری از آسیب های ورزشی و ناهنجاری های اسکلتی عضلانی
New approaches in the prevention of sports injuries and musculoskeletal abnormalities.
2) ورزش و ویروس کووید-19
Sports and Covid-19 Virus
1-2. کووید-19 و آموزش مجازی
Covid-19 and Virtual education
2-2. ورزش و تغذیه مناسب در دوران کووید-19
Sport and Nutrition proper in during Covid -19
3-2. فرصت ها و تهدید های کووید-19 و پساکووید در ورزش
Opportunities and Threats of Covid-19 and post-Covid in sport
4-2.کووید- 19 و تغییرات شاخص فیزیولوژیکی و روان شناختی
Covid-19 and changes in Physiological and Psychological index.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین