دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی
آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -863 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -1022 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -916 روز مانده
محورهای همایش
 1. نقش قرآن کریم در تدوین و گسترش بلاغت و نقد ادبی
 2. جایگاه شواهد قرآنی در کتاب های بلاغی و نقدی
 3. قرآن کریم و نظریه ی نظم
 4. بررسی وجوه بلاغی و ادبی قرآن کریم
 5. تفاسیر بلاغی قرآن کریم
 6. نقد دیدگاه هرمنوتیکی نسبت به قرآن کریم
 7. تحلیل گفتمان در قرآن کریم
 8. زیبایی شناسی قرآن کریم (با تکیه بر دیدگاه های نقدی جدید)