آخرین مهلت ثبت نام: 02 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مرداد 1397
تاریخ برگزاری: 25 و 26 مهر 1397
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 116 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 30 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 59 روز مانده
محورها
جبر فازی
.
جبر توابع پیوسته
.
نظریه نمایش
.
جبر لی
.
هندسه جبری
.
نظریه گروه ها
.
جبر ناجابه جایی
.
جبر جابه جایی ترکیبیاتی
.
جبر جابه جایی
.