آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1263 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1489 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1444 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-1444
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1437
روز مانده
درخواست حضور
-1423
روز مانده
تاریخ برگزاری
-1263
روز مانده