آخرین مهلت ثبت نام: 05 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1397
تاریخ برگزاری: 15 و 16 اسفند 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن ریاضی ایران
حامیان: بنیاد نخبگان استان کردستان، پارک علم وفناوری استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -13 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -239 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -194 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-194
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-187
روز مانده
درخواست حضور
-173
روز مانده
تاریخ برگزاری
-13
روز مانده