آخرین مهلت ثبت نام: 20 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 04 بهمن 1400
تاریخ برگزاری: 18 تا 20 اسفند 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن یادگیری الکترونیکی
حامیان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، IEEE (Iran Section)، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پایه زنجان، دانشگاه ایلام، پارک علم و فناوری کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، هاب شیراز، شرکت وستا، جشنواره تدریس خلاق در آموزش عالی
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -723 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -830 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -767 روز مانده
راهنمای حمایت کنندگان

راهنمای حمایت کنندگان

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻠﻮرﯾﻦ

ﺑﺴﺘﻪ زرﯾﻦ

ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ:  ۱۰۰  ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ:  ۵۰  ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ:  ۲۵  ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل 

۱.درج  ﻧﺎم  و  ﻧﺸﺎن  ﺣﺎﻣﯽ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان

ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در: 

۱-۱.  ﺑﺮوﺷﻮر  و  آﮔﻬﯽﻫﺎی  ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۱-۲.ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۱-۳.ﻟﻮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت

درج  ﻧﺎم  و  ﻧﺸﺎن  ﺣﺎﻣﯽ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان

ﺣﺎﻣﯽ زرﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در: 

۱-۱.  ﺑﺮوﺷﻮر  و  آﮔﻬﯽﻫﺎی  ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۱-۲. ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۱-۳. ﻟﻮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت 

درج  ﻧﺎم  و  ﻧﺸﺎن  ﺣﺎﻣﯽ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان

ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در: 

۱-۱.  ﺑﺮوﺷﻮر  و  آﮔﻬﯽﻫﺎی  ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۱-۲. ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۱-۳. ﻟﻮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت 

۲.  اﺧﺘﺼﺎص  ٣٠   دﻗﯿﻘﻪ  در

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ 

 

 

2.  اﺧﺘﺼﺎص  ١۰   دﻗﯿﻘﻪ  در

ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ 

 

 

 

۲.   درج اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﭼﻨﺪ  رﺳﺎﻧﻪای  در  وﺑﮕﺎه  ﺎﯾﺸﮕﺎه

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

 

۳.  درج  اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﺮﮐﺖ  ﺑﻪ  ﺷﮑﻞ

ﭼﻨﺪ  رﺳﺎﻧﻪای  در  وﺑﮕﺎه  ﺎﯾﺸﮕﺎه

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۳.   درج اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﭼﻨﺪ  رﺳﺎﻧﻪای  در  وﺑﮕﺎه  ﺎﯾﺸﮕﺎه

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۴. درج ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺰارش- آﮔﻬﯽ در

ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت

۵. درج ﻧﺸﺎن ﺣﺎﻣﯽ در ﺻﻔﺤﻪ اول

وﺑﮕﺎه  ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  و  ﭘﯿﻮﻧﺪ  ﺑﻪ  وﺑﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﺣﺎﻣﯽ 

۴. درج ﻧﺸﺎن ﺣﺎﻣﯽ در ﺻﻔﺤﻪ اول

وﺑﮕﺎه  ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  و  ﭘﯿﻮﻧﺪ  ﺑﻪ  وﺑﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﺣﺎﻣﯽ 

۳. درج ﻧﺸﺎن ﺣﺎﻣﯽ در ﺻﻔﺤﻪ اول

وﺑﮕﺎه  ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  و  ﭘﯿﻮﻧﺪ  ﺑﻪ  وﺑﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽِ ﺣﺎﻣﯽ 

۶. اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺎﻣﯽ

۵. اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺎﻣﯽ 

۴. اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﻟﻮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﺎﻣﯽ 

7.  دﻋﻮت  اﻓﺘﺨﺎری  از  ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن  ﺣﺎﻣﯽ  ﺑﺮای  ﺷﺮﮐﺖ  در

ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

۶. دﻋﻮت اﻓﺘﺨﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺎﻣﯽ

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 

 

 

۵. دﻋﻮت اﻓﺘﺨﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺎﻣﯽ

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

۸. اﻣﮑﺎن ﻗﺮاردادن ﺑﺮوﺷﻮر و ﻫﺪاﯾﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ﺣﺎﻣﯽ  در  ﺑﺴﺘﻪ  اﻫﺪاﯾﯽ  ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 

۷. اﻣﮑﺎن ﻗﺮاردادن ﺑﺮوﺷﻮر و ﻫﺪاﯾﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ در ﺑﺴﺘﻪ اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن 

 
 
علاقمندان میتوانند موارد زیر را به دبیرخانه کنفرانس به نشانی icelet۲۰۲۲@uok.ac.ir ایمیل کنند. 
 

نام:

نام خانوادگی:

سمت:

نام شرکت / سازمان:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

نوع فعالیت شرکت / سازمان:

آدرس:

کد پستی:

تلفن تماس:

فکس:

تلفن همراه (جهت تماس های ضروری):

Email:

Website:

 
 ___________________________________________________________________________________________________
 
تخفیف برای حامیان
 
حامیانی که عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) هستند شامل تخفیف میشوند. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات تخفیف می توانند لینک  مزایای-عضویت-در-انجمن مشاهده کنند.

هم چنین برای عضویت در انجمن به لینک ثبت نام - یادا مراجعه کنند.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین