آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2373 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2550 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2439 روز مانده
سخنرانان کلیدی
سخنران: دکتر رسول زارع
محل فعالیت: معاون پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و استاد بخش رستنی ها، موسسه گیاه پزشکی کشور
عنوان سخنرانی به فارسی:
پیشرفتهای تاکسونومی قارچها و اثر آن بر کنترل بیولوژیکی: مثالی از جنس ورتیسیلیوم
عنوان سخنرانی به لاتین:

Recent Developments in Fungal Taxonomy and Their Impact on Biological Control; Verticillium as a Case Study

 
سخنران: دکتر رحیم مهرابی 
محل فعالیت: دانشیار بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور
عنوان سخنرانی به فارسی:
حمله و دفاع در تقابل پاتوژن های قارچی با میزبان
عنوان سخنرانی به لاتین:

Offense and Defense at the Fungal-Plant Interface

سخنران: دکتر سید قاسم حسینی سالکده
محل فعالیت: استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
عنوان سخنرانی به فارسی:
زیست شناسی سیستم ها از منظر اثر متقابل بین قارچ و گیاه زراعی
عنوان سخنرانی به لاتین:
Systems Biology from a Crop-Fungus Interaction Perspective
سخنران: دکتر محمد جوان نیکخواه
محل فعالیت: استاد گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عنوان سخنرانی به فارسی:
هیبریداسیون به عنوان ابزاری در تحول قارچها
عنوان سخنرانی به لاتین:
Hybridization as a tool for evolution in fungi
سخنران: دکتر محمد سهرابی
محل فعالیت: استادیار هرباریوم کریپتوگام های ایران، گروه بیوتکنولوژی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
عنوان سخنرانی به فارسی:
فلور گلسنگ های ایران: مروری بر گذشته، حال و  وضعیت احتمالی آینده
عنوان سخنرانی به لاتین:
The lichen flora of Iran: its past, present and likely future status
سخنران: دکتر مراحم آشنگرف
محل فعالیت: استادیار گروه علوم زیستی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان
عنوان سخنرانی به فارسی:
مخمرها: كاتاليست هاي مبتني بر شيمي سبز در واكنش هاي زيست تبديلي
عنوان سخنرانی به لاتین:
Yeasts: Green catalysts in Biotransformation Reactions