آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3033 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -3192 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -3086 روز مانده
کمیته اجرایی
دبیر اجرایی: دکتر عبدالله رسول نژاد


اعضای کمیته اجرایی:
  1. دکتر احمد نهیرات                         رئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
  2. دکتر ابراهیم بدخشان                    معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
  3. دکتر جمیل جعفری                       نماینده پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
  4. دکتر هادی رضوان                        مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
  5. سید شریف احمدی                     حسابدار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
  6. صالح ویسی                               مسؤول دبیرخانه دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین