آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 20 تا 22 آبان 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -955 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1114 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1008 روز مانده