آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1143 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1495 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1160 روز مانده
محورها
محور اول: امام شافعی و مذهب او در گذر زمان
1- شخصیت و تأثیر علمی امام شافعی 2- امام شافعی از نگاه مستشرقان 3- انتشار مذهب و پراکندگی جغرافیایی 4- سیر تطور و دوره های تاریخی مذهب
محور دوم: مدارس، مراکز و نظام علمی شافعیان
1- مدارس و مراکر علمی شافعیان 2- نظام آمورشی در مدارس شافعیان 3- مدیریت و برنامه ریری آمورشی مدارس 4- تأثیر مدارس شافعیان بر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 5- نقش تحولات اجتماعی بر رشد و افول مراکز علمی شافعیان
محور سوم: نقش شافعیان ایران در علوم و فنون و معارف
1- علوم قرآنی 2- علوم حدیث 3- فقه و دیدگاه های حقوقی 4- کلام 5- زبان و ادبیات 6- عرفان و تصوف 7- سایر علوم: طب، نجوم، ریاضیات و...
محور چهارم: مکاتب و نگرشهای اصولی و فقهی شافعیان
1- مبانی و روش اجتهادی امام شافعی 2- مکاتب اصولی شافعیان 3- مکاتب و نگرشهای فقهی شافعیان 4- تأثیر و تأثر اصول فقه شافعی 5- پویایی در فقه و اصول شافعی
محور پنجم : نقش شافعیان در تقریب و همگرایی
1- نقش مبانی اصولی شافعی در تقریب مذاهب 2- نقش مبانی فقهی شافعی در تقریب مذاهب 3- تعامل شافعیان با سایر مذاهب و ادیان 4- شافعیان و هویت ایرانی اسلامی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین