آخرین مهلت ثبت نام: 22 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1143 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1495 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1160 روز مانده
شیوه نگارش مقاله

شیوه نگارش مقالات

 

عنوان مقاله:  (فونت B nazanin 14)

 

نويسنده اول (B Nazanin 14 pt, Bold)

وابستگی سازمانی نويسنده اول (B Nazanin  12 pt, Bold)

 

نويسنده دوم (B Nazanin 14 pt, Bold)

وابستگی سازمانی نويسنده دوم (B Nazanin  12 pt, Bold)

 

 

 

چکیده (فونتB Nazanin  - اندازه 12 - پررنگ)

هر مقاله بايد داراي يک چکیده 100 تا 300 کلمه اي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده است. اين بخش بايد بهصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و نتابج مقاله باشد ولي يک مقدمه تلقي نمي گردد (مقالات غیر پژوهشی یا مروری از اين چارچوب مستثني هستند). متن چكيده با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نوشته شود.از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده خودداري گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی یا دانشگاه آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود. 

 

واژگان كليدي: حداکثر 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند.( (فونتB Nazanin  - اندازه 12)

 

 

مقدمه (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

اين راهنما به منظور استفاده مولفين مقالات کامل براي نوشتن مقالات فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين کنفرانس تهيه شده است. رعايت اين ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است. توجه نماييد که متن حاضر نيز با رعايت همين ضوابط تهيه شده است و مي‌تواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد (البته پس از حذف علائم و توضيحات راهنماي اضافي). مقالات بايد در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد (2007 یا MS-Word - 2003) ارسال گردد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Nazanin - اندازة 12 - تك فاصله تهيه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Nazanin و اندازه 12- پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه باید از بالای صفحه 3 سانتیمتر، از پايين صفحه 5/2 سانتیمتر، چپ و راست صفحه 2 سانتيمتر باشد. در مقدمه به بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته ‌شود (مقالات مروری از اين چارچوب مستثني هستند). طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد حداقل از 7 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بيشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال و  جلد و شماره صفحه  استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (بشری، 1394، 1/12) و برای منبع انگلیسی: (Getzner, 2014, 2/11). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

مبانی تحقیق (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در این بخش باید ادبیات و پیشینه تحقیق قید شود (B Nazanin - اندازه 12). لازم به ذکر است که کليه مقالات کامل توسط داوران کنفرانس مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. به اين منظور لازم است فايل‌هاي مقاله، که مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده است، از طريق سایت کنفرانس ارسال شود. ارسال فايل مقاله از طريق ایمیل قابل پذيرش نمي­باشد. همچنين فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و کليه اجزاء آن شامل شکل‌ها و جداول باشد. آخرين وضعيت مقالات در هر لحظه از طريق سایت کنفرانس قابل پيگيري مي­باشد.

 

روش تحقيق (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي‌شود (مقالات مروری از اين چارچوب مستثني هستند). (B Nazanin - اندازه 12).  

 

يافته هاو نتایج تحقیق (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در اين بخش، يافته هاي پژوهش گزارش مي شود. يافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد (B Nazanin - اندازه 12). 

 

 

بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمع بندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجه گيري بپردازد. در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار و پیشنهادات، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. (B Nazanin - اندازه 12).

 

 

منابع (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA) ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Nazanin اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.

 

- منابع داخل متن:

مقاله منبع

فارسی

یک نویسنده

(رستمی، 1394، 1/12)

دو نویسنده

(رستمی و کریمی، 1394، 1/12)

بیشتر از دو نویسنده

رستمی و همکاران، 1394، 1/12)

 

 

- منابع انتهای مقاله:

پارسا، فرزاد، (1384)، مبادی فقه. تهران: انتشارات سمت.

محمدیان، یداله، اسکندری، مجتبی، مهدوی، موسی، حسینی نژاد، اعظم، (1389)، بررسی احکام روزه، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال اول، شماره دوم، 40-25

احمدی، زهرا، (1393)، بررسي احکام شهادت زنان، کنفرانس روانشناسی، آبان 1393.

 

 

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین