آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن نقد ادبی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -439 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -831 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -464 روز مانده
محورها
مطالعات روایت و ترجمه
Narrative Studies and Translation
مطالعات روایت و شعر غیر روایی
Narrative Studeis and Non-Narrative Poetry
مطالعات روایت در ادبیات نمایشی
Narrative Studies of Drama
مطالعات روایت در ادبیات داستانی
Narrative Studies of Fiction
مطالعات روایت در ایران
Narrative Studies in Iran
روایت شناسی و ارزش داوری ادبی
Narratology and Literary Evaluation
روایت شناسی و تاریخ نگاری
Narratology and Historiography
مطالعات روایی بافت محور
Contextualist Narrative Studies
سیاست فرم روایی
The Politics of Narrative Form
روایت شناسی و دیگر رهیافتهای انتقادی
Narratology and Other Critical Approaches
هیولاوارگی و نظریه های روایی ضدمحاکاتی
Monstrosities and Anti-Mimetic Narrative Theories
روایت و ملت
Narrative and the Nation
موضوع مطالعات روایت: تعیین مرزهای این رشته
Issues in Narrative Studies: Defining the Boundaries of the Discipline