آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن نقد ادبی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -437 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -829 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -462 روز مانده
درباره دانشگاه کردستان