آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن نقد ادبی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2480 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2872 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2505 روز مانده
محورها
موضوع مطالعات روایت: تعیین مرزهای این رشته
Issues in Narrative Studies: Defining the Boundaries of the Discipline
روایت و ملت
Narrative and the Nation
هیولاوارگی و نظریه های روایی ضدمحاکاتی
Monstrosities and Anti-Mimetic Narrative Theories
روایت شناسی و دیگر رهیافتهای انتقادی
Narratology and Other Critical Approaches
سیاست فرم روایی
The Politics of Narrative Form
مطالعات روایی بافت محور
Contextualist Narrative Studies
روایت شناسی و تاریخ نگاری
Narratology and Historiography
روایت شناسی و ارزش داوری ادبی
Narratology and Literary Evaluation
مطالعات روایت در ایران
Narrative Studies in Iran
مطالعات روایت در ادبیات داستانی
Narrative Studies of Fiction
مطالعات روایت در ادبیات نمایشی
Narrative Studies of Drama
مطالعات روایت و شعر غیر روایی
Narrative Studeis and Non-Narrative Poetry
مطالعات روایت و ترجمه
Narrative Studies and Translation
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین