آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: انجمن نقد ادبی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2480 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2872 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2505 روز مانده
نحوه ارسال مقاله
چکیده یا مقالات خویش را به ایمیل

 NLG@uok.ac.ir

ارسال فرمایید.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین