آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
ضوابط و مقررات
1- دانشجوياني كه در جشنواره هاي ملي حائز رتبه اول گرديده اند، حق شركت در همان رشته درجشنواره را نخواهند داشت.
2- در تمامي زير گروه هاي رشته حفظ، دانشجوياني كه طي دوره هاي گذشته حائز رتبه هاي اول تا سوم مرحله ملّي شده اند، نمي توانند در زير گروه پايين تر شركت نمايند.
3- داوري جشنواره بر اساس آخرين آيين نامه تدوين شده سازمان اوقاف و امورخيريه مي باشد. (آيين نامه و فرم هاي داوري به پيوست موجود مي باشد).
4- جشنواره آزمون رشته هاي قرائت (تحقيق و ترتيل) از کل قرآن کريم و براساس مصحف خط عثمان طه (به روايت حفص از عاصم) و ترجمه استاد فولادوند مي باشد.
5- حضور در مرحله منطقه اي جشنواره، بر اساس سهميه دانشگاه ها بوده دانشگاه هاي داراي تا 3 هزار دانشجو از 2 نفر سهميه در هر رشته (در صورت احراز حداقل امتياز)، دانشگاه هاي داراي تا 9 هزار دانشجو از 3 نفر سهميه در هر رشته و دانشگاه هاي داراي بيش از 9 هزار دانشجو از 5 نفر سهميه در هر رشته(درمورد رشته هاي شفاهي، به تفكيك برادر وخواهر و در بخش هاي کتبي، پژوهشي، فناوري، ادبي و هنري بصورت مشترك) جهت معرفي به مرحله منطقه اي برخوردار مي باشند.
شايان ذکر است سهميه فوق فقط در خصوص ارسال فايل تلاوت به مرحله منطقه اي نمي باشد و جهت ارسال فايل بر اساس سهميه عنوان شده در بخش تحقيق و ترتيل اقدام شود.
6- با توجه به برگزاري مستقل جشنواره ويژه دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور، جامع علمي کاربردي، آزاد اسلامي و دانشکده هاي علوم قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه، دانشجويان مراکز ذکر شده نمي توانند در اين جشنواره شرکت کنند.
7- دانشجويان در مرحله دانشگاهي مي توانند از هر بخش در يك رشته ثبت نام و شركت نمايند. شايان ذکر است اين مسأله شامل رشته مداحي نميشود. به عنوان مثال دانشجو مي تواند همزمان از بخش شفاهي در رشته هاي قرائت و مداحي شرکت نمايد.