آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
بخش های جشنواره
الف) بخش شفاهي                              ب) بخش كتبي
 
 
ج) بخش پژوهشي                                 د) بخش ادبي
 
 
ه) بخش هنري                                       و) بخش فناوري