آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
فیلمنامه نویسی
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                     دانشگاه:
 
یوسف زینالی  هنر اسلامی تبریز
سجاد آینه چی گیلان رشت
مصطفی ستاری  صنعتی سجاد مشهد
وحید بشارتی  هنر اصفهان
علیرضا سمیعی شهرکی  صنعتی شیراز 
احمد عری گوئینی شهید با هنر کرمان
شیرین زارع پور اسلامی قم