آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
معرق
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                      دانشگاه:
 
سید محمد صادق داوودی  امام صادق
حامد شاه نظری فارابی تهران
امید بهروزی نسب  فردوسی مشهد
علی حاجی تبار صنعتی بابل
امیر مصطفوی فرجی  موسسه آموزش عالی ایوانکی
محمد مسیبی کاشان
مرتضی مرتضی بهمن زاده هنر اصفهان
سید ابوالقاسم موسوی شهید چمران اهواز
سارا نجفی بابادی شاهد تهران
سمیه خزایی هنر تهران
عاطفه مریانجی موسسه آموزشی عالی عمران و توسعه
فریبا دهقانیان اصفهان
زهرا منصوری هنر اصفهان
صفورا محمدی هنر اصفهان