آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3101 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
عکس
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:              دانشگاه:
 
مرتضی آقایی زنجان
محمد ضیایی زنجان
یونس کریمی  موسسه آموزش عالی عمران و توسعه
رضا ستوده فر کاشان
مهدی اعطاسی  هنر اصفهان
علی قاسمی هنر اصفهان
مجتبی خاکسار  شهید باهنر کرمان
سید حسین احمد پور شهید باهنر کرمان
پویا حسنی  صنعت نفت خوزستان
الهه السادات سادات   صنعتی امیر کبیر تهران
نگین صلواتی  کردستان
طیبه عزیزی کردستان
پریسا امیری  عالی ایوانکی
مائده زراعت کار  کاشان
زهرا افضلی شهید باهنر کرمان