آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
طراحی پوستر
 
 
اسامی شرکت گنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                دانشگاه: 
 
محمد تقی پور شاهد تهران
علی آزمایش  گیلان
احسان دادخواه  حکیم سبزواری
امیرترکمانی  موسسه عالی ایوانکی
امیر شفیعی کاشان
مهدی اعطاسی  هنر اصفهان
علی شهابی  شهید باهنر کرمان
حسین ملک پور صنعت نفت اهواز
نرگس فقیهی زمانی شاهد تهران
نغمه شادمهری طوسی شاهد تهران
کبری زمانی بابگهری شاهد تهران
مطهره برناس الزهرا تهران
فاطمه محمدی مالکرانی الزهرا تهران
فریبا معروفی  شهید رجایی
محدثه کرامتی  مازندران
سید مریم میرصالحی گیلان
نرگس خیر خواهان سمنان
سمیه گرجی موسسه عالی ایوانکی
یگانه حسن لو موسسه عالی ایوانکی
محمد جوهری  صنعت نفت خوزستان
پویا حسنی  صنعت نفت خوزستان
محمد رمضانی  صنعتی بابل
حامد بابا خانی افروزی  صنعتی بابل
نوید رحمانی  کردستان
سید حسین امیری  کردستان
زهرا غفاری پور  کردستان
سمانه قادری  کردستان
علی محمد پناه 
 
نسرین باوفا     
 
رقیه باوفا
کردستان
 
 هنر تهران
 
 هنر تهران