آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
تلخیص کتاب
 
 
اسامی شرکت کنندگان:
 
نام ونام خانوادگی:                                                              دانشگاه:
 
محسن سینجلی شهید مطهری 
فریبا بهروز ایلام
عاطفه مریانجی  همدان 
زهرا توکلی زاده صنعتی اصفهان 
ساناز حسن زاده  صنعتی اصفهان 
زهرا اخلاقی امام خمینی قم 
آسیه شکر آمیز-فرزانه سیاووشی(تخلیص کتاب) اصفهان