آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
بخش شفاهی
 معرفي رشته ها و منابع:
 
الف) رشته هاي شفاهي:
رشته هاي قرائت تحقيق و ترتيل
سهميه دانشگاه ها در رشته هاي قرائت و ترتيل به شرح ذيل است :
دانشگاه هاي داراي تا 3 هزار دانشجو 2 نفر سهميه در هر رشته (در صورت احراز حداقل امتياز)، دانشگاه هاي داراي تا 9 هزار دانشجو از 3 نفر سهميه در هر رشته و دانشگاه هاي داراي بيش از 9 هزار دانشجو از 5 نفر سهميه در هر رشته(به تفكيك برادر و خواهر) برخوردار مي باشند.
* شايان ذکر است سهميه فوق فقط در خصوص ارسال فايل تلاوت به دبيرخانه جشنواره مي باشد و در خصوص ساير رشته ها و بخش ها بايد بر اساس سهميه ذکر شده در قسمت ضوابط و مقررات اقدام شود.
ضروري است دانشگاه ها فايلِ تلاوت منتخبين خود را صرفاً به دبيرخانه ارسال نمايند. بنابراين از ارسال فايل به وزارت علوم خودداري نموده، در غير اينصورت مسئوليت آن بر عهده دانشگاه خواهد بود.
نکته مهم: با توجه به اينکه فايلهاي تلاوت، توسط دبيرخانه مناطق بازبيني ميشود و در نهايت برگزيدگان جهت حضور به جشنواره مرحله منطقه اي دعوت خواهند شد لذا دانشگاه ها مي توانند منتخبين خود را بدون رتبه بندي و صرفاً با عنوان راه يافتگان به مرحله منطقه اي معرفي نمايند.
شايان ذکر است؛ صرفاً از آن دسته آثاري که طي ارزيابي اوليه توسط دبيرخانه منطقه، حائز امتياز لازم دانسته شوند جهت شرکت در جشنواره مرحله منطقهاي دعوت به عمل خواهد آمد. از اينرو صرفِ ارسال آثار از سوي دانشگاه لزوماً به معناي راهيابي اثر به مرحله سراسری نميباشد.
نکته 1: دبيرخانه وظيفه جمع آوري و ارزيابي مقدماتي آثار را بر عهده دارند.
نکته 2: مسئوليت ارسال فايل دانشجويان به دبيرخانه مناطق در زمان مقرر و پيگيري هاي بعدي تا زمان اعلام نتايج راه يافتگان به مرحله منطقه اي جهت آزمون حضوري بر عهده دانشگاه مي باشد؛ بنابراين اگر  فايل تلاوت دانشجويي به هر دليلي به دبيرخانه منطقه نرسد يا از زمان دقيق جشنواره منطقه خود اطلاع پيدا نکند، مسئوليت آن به عهده دانشگاه مربوطه مي باشد.


شرايط ارسال فيلم تلاوت نفرات برتردر رشته هاي تحقيق و ترتيل:
1) تلاوت بايد يکسان و با سيستم صوتي و بدون اکو باشد.
2) دانشگاه مي بايست صرفاً فيلم تلاوت نفرات برگزيده را از کل فيلم جشنواره جدا و ارسال نمايد. شايان ذکر است درصورتيکه کل فيلم جشنواره (بدون جداسازي) ارسال گردد داوري نخواهد شد.
3) تلاوت بايد به صورت cd يا dvd قابل پخش با دستگاه رايانه و سيستم هاي پخش خانگي باشد.
4) دانشگاه موظف است براي هر شخص يک cd جدا همراه با شناسنامه شامل نام شخص، نام دانشگاه و نام رشته ارسال نمايد.
5) به دليل لزوم يکسان بودن تلاوت ها در رشته قرائت و ترتيل براي کليه افراد، محتواي تلاوت شرکت کنندگان از سوي اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني به دانشگاهها اعلام خواهد شد. بنابراين لازم است تا کارشناس محترم دانشگاه يک روز قبل از شروع جشنواره جهت دريافت محتواي تلاوت با اداره پشتيباني از فعاليتهاي ديني و قرآني وزارت علوم تماس گيرد.
* قابل ذکر است در صورتي که فايل ارسال شده فاقد هرگونه شرايط زير باشد از مرحله داوري حذف گرديده و مسئوليت آن به عهده دانشگاه خواهد بود .