آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 09 تا 12 شهریور 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3105 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
حفظ 10 جزء
 
شرکت کنندگان بخش برادران:
 
نام و نام خانوادگی:             دانشگاه:    
مصطفی مرادی شهيد بهشتي
محمد قربی شریف
مجید شعیبی شهيد بهشتي
محسن حیدری زنجان
رضا باقري محقق اردبيلي
سجاد بديرخاني محقق اردبيلي
علي سعادتي مازندران
صالح اختر شناس فردوسي مشهد
امين بسطامي گلستان
محمدعلی محمدی  دانشگاه قم
محمدرضا امیرخانی  دانشگاه قم
علی سعدی  اصول الدین قم 
حمید جهانشاهلو شهید باهنر کرمان
ایمان شیخ صنعت نفت اهواز
سید ابراهیم فاضلی مطلق شهید چمران اهواز
 
 
شرکت کنندگان بخش خواهران:
 
نام و نام خانوادگی:                 دانشگاه:     
 
فاطمه اسماعیلی
 
امام صادق
فاطمه شفیعی شاهد
ضحی کمالی الزهرا
فاطمه رضا زاده محقق اردبيلي
مرضيه جعفر بهمني مراغه
زهرا احقري تبريز
فاطمه خالقي فردوسي مشهد
فاطمه محمدي شاهرود
بهجت آسيون فردوسي مشهد
فائزه سادات قریشی نسب  دانشگاه یزد 
مریم سادات صائب  دانشگاه صنعتی اصفهان
طوبی فقیه  دانشگاه قم 
منیره عیدی پور دانشگاه هرمزگان
مریم شاهوار شیراز