آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 02 دی 1395
تاریخ برگزاری: 30 آبان تا 01 آذر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -3016 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -2865 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2619 روز مانده
کمیته علمی
دبير علمي همايش: دكتر مصطفي قادري (دكتراي برنامه ريزي درسي، استاديار دانشگاه كردستان)

عضو كميته علمي: دكتر رحمت الله فتاحي (استاد دانشگاه فردوسي مشهد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي)

عضو كميته علمي: دكتر مهري پريرخ (استاد دانشگاه فردوسي مشهد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي)

عضو كميته علمي: دكتر مرتضي كوكبي (استاد دانشگاه چمران اهواز، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي)

عضو كميته علمي: دكتر حسن غريبي ( دكتراي روانشناسي تربيتي، استاديار دانشگاه پيام نور سنندج)
 
عضو کمیته علمی: دکتر غلامرضا فدایی عراقی(استاد دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران) 

عضو كميته علمي: دكتر يدالله زارع زاده (دانشگاه علوم پزشكي سنندج)

عضو كميته علمي: دكتر سهيلا حسين پور (دانشگاه آزاد اسلامي سنندج)

عضو كميته علمي: دكتر محمدهيوا عبدخدا ( دكتراي تخصصي مديريت اطلاعات سلامت، استاديار علوم پزشكي تبريز)

عضو كميته علمي: دكتر عاطفه شريف (دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، استاديار دانشگاه فردوسي مشهد)

عضو كميته علمي:  دكتر محمود سالاري (دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، استاديار دانشگاه دانشگاه امام رضا مشهد)

عضو كميته علمي:  دكتر عليرضا اسفندياري مقدم (دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان)

عضو كميته علمي:  دكتر يزدان منصوريان (دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه خوارزمي)

عضو كميته علمي:  دكتر محسن حاجي زين العابديني(علم اطلاعات و دانش شناسي، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي)

عضو كميته علمي:  دكتر مهديه ميرزابيگي (دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، استاديار دانشگاه شيراز)

عضو كميته علمي:  دكتر  جواد عباس پور (دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، استاديار دانشگاه شيراز)

عضو كميته علمي: مهدي شقاقي (دانشجوي دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه تهران)

عضو كميته علمي: دکتر سميه آخشيك (دانشجوي دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد)

عضو كميته علمي: رضا رجعلي بگلو (دانشجوي دكتراي علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد)
 
عضو کمیته علمی : دکتر مقصود فراستخواه ( دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)
 
عضو کمیته علمی : دکتر جمال سلیمی ( دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار دانشگاه کردستان)
 
عضو کمیته علمی :  دکتر یحیی معروفی ( دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان)
 
عضو کمیته علمی : دکتر مسعود الماسی ( دکترای جغرافیای سیاسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان)
 
عضو کمیته علمی : دکتر بهرام ملکی ( دکترای روانشناسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان)
 
 عضو کمیته علمی : دکتر سیف الله رحمانی ( دکترای روانشناسی، استادیار دانشگاه فرهنگیان)
 
 عضو کمیته علمی : حبیب الله قادرمرزی ( دنشجوی دکترای برنامه ریزی درسی)
 
عضو کمیته علمی : انور امیری ( دانشجوی دکترای مشاوره)
 
عضو کمیته علمی : محمد صدیق قادری ( کارشناسی ارشد آموزش و پرورش تطبیقی)
 
 عضو کمیته علمی : آزاد پاکنژآد ( دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی)
 
عضو کمیته علمی: دکتر عرفان رجبی ( استایار گروه زبان انگلیسی دانشگاه کردستان)
 
عضو کمیته علمی: دکتر مسعود دهقان (استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه کردستان) 
 
 
 
 اين ليست هنوز كامل نشده است..........


آمار بازدید
0 کاربران آنلاین